Hekes Eesti OÜ hooldusesse/remonti võetava pumba vastuvõtmise ja väljastamise kord:

1. Pumba töösse võtmisel vajalik informatsioon:

    • ettevõtte nimi
    • kontaktisik ja telefoni number
    • kliendi allkirjad üleandmise ja vastuvõtmise kohta.

2. Kliendi esindaja allkiri registris kinnitab pumba üleandmist Hekes Eesti OÜ´le.
3. Kliendi esindaja allkiri registris kinnitab, et klient on pumba pärast remonti/hooldust kätte saanud.
4. Pumba soovitame ära viia hiljemalt 14-päeva jooksul peale remondi /hoolduse teostamise teavituse saamist.
5. Kui peale teavituse saamist 2 kuu jooksul klient oma pumpale järele pole tulnud, on Hekes Eesti OÜ-l õigus           pump utiliseerida.

1. Garantii ulatus
Tootegarantii kehtib kõigile materjali ja tootmise vigadele, praagile. Garantii eelduseks on tingimus, et toodet on kasutatud tootja poolt ettenähtud eesmärkidel ja tingimustel ning vead ei ole tekkinud valest toote installatsioonist või hooldusest, välistest põhjustest.
 
2. Garantii kestvus
Esmalt kehtib tootele tootja tehase poolne ühe aastane toote garantii, alates toote üleandmise kuupäevast. Garantii nõude täitmise eeltingimuseks on toote ostudokumendi olemasolu ja toote terviklikkus.
 
3. Garantii tingimused
Garantii ei laiene toote väärkasutamisest tekkinud defektidele ning defektidele, mis on tekkinud ettenägematutest asjaoludest s.o. üleujutused, loodusõnnetused, veeavariid jne. Samuti ei kuulu garantii alla ettenägematute kahjudena ajast ning kasutamisest tingitud kulumine, kaudsete kahjudena toote töövigadest tekkinud muu vara kahjustuste parandamisele või väljavahetamisele tehtud kulutused. Garantii ei kehti tootele, mis on enne garantiiremonti toomist lahti võetud või püütud ise remontida. Asendus- ja transpordikulud ei kuulu garantiikorras hüvitamisele.
 
Garantii alla kuulub müüdud toote remont, esinevate defektide, vigade kõrvaldamine, müüdud
toote asendamine, müüja või esindaja kuludega.
Igale asendatud osale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii. Toote parandamise puhul garantiitähtajal jätkub müügigarantii parandamise aja kestuse võrra.
 
Defektne või praaktoode tuleb tagastada toote müünud müüjale koos ostu tõendava dokumendiga ja terviklikult, komplektselt, mitte osadeks lahutatuna.
 
Hekes Eesti

.