Ettevõte Hekes OÜ pakub uue tegevusalana ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamis- ja konsultatsiooniteenust, mis hõlmab järgnevaid tegevusi:

  • Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi: ÜVK) arendamise kavade koostamine ja kaasajastamine,
  • ÜVK teostatavusuuringute, eskiis- ja eelprojektide koostamine;
  • Finantsanalüüside koostamine rahastamistaotlustele ja projektidele;
  • Struktuurifondidele (sealhulgas KIK keskkonnaprojektid, KIK-i kaudu finantseeritavad EL struktuurifondid, EAS kaudu finantseeritavad toetusfondid jt) rahastamistaotluste koostamine ja kaitsmine, tellija esindamine;
  • Hankedokumentide koostamine;
  • Hangete läbiviimine;
  • Projektijuhtimine;
  • ÜVK-de ja ÜVK projektide ekspertiisid;
  • Ehitusjuhtimine.

Uudised